آبلیمو کوهک

خط مشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی شرکت کوهک

 

 

خط مشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی شرکت کوهک

 

صنایع غذایی کوهک به عنوان يکي از توليد کنندگان آبلیمو در ايران با سابقه فعالیت بیش از 40 سال مي باشد که با بهره گيري از تکنولوژي و همکاران مجرب بر آن است تا با تلاش مستمر و با در نظر گرفتن الزامات استاندارد ملی و الزامات قانونی سازمانهای دولتی و استانداردهای بین المللی HACCP   و ISO 9001:2008  در راستاي بهبود مستمر فرايندها و جلب رضايت مشتري و رعايت مسايل بهداشتي و تضمين ايمني مواد غذايي گام بردارد و لذا در اين راستا جهت گيري هاي اصلي خود را بر اساس محورهاي زيرتنظيم نموده است .

_   تعهد به رعايت مقررات و قوانين ملي – استانداردهاي ملي و استاندارد بين الملليISO 9001:2008  و HACCPهمچنين رعايت قوانين و مقررات و الزامات درون كارخانه‌اي مي‌نماييم

تعهد به شناسايي الزامات مشتري به منظور افزایش رضایت مشتري

_   تعهد به بهبود مستمر و اثر بخشي فرايندها و بکارگیری سيستم مديريت ايمني مواد غذايي در راستاي افزايش ايمني ماده غذايي و كاهش يا حذف خطرات و ريسك هاي غير قابل پذيرش در توليد محصولات

_      تعهد به كنترل نقاط بحران ساز در ايمني مواد غذايي و جلوگيري از خروج يا توزيع محصول مخاطره آمیز

_      تلاش مستمر در جهت کنترل و بهبود CP & CCP  ها به منظور كاهش يا حذف مخاطرات شناسايي شده

مسئوليت اصلي برقراري و استقرار اين سيستم بر عهده مدیریت است و کليه مديران و کارکنان شرکت ، مسئوليت مشارکت و انجام وظائف و مسئوليت هاي مشخص شده در اين سيستم را بر عهده دارند . مسئوليت طرح ريزي ، هدايت و نظارت مستمر بر کارکرد صحيح بر عهده نماينده اينجانب در سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي و مدیریت کیفیت است که گزارش هاي خود را به طور منظم بر اساس مميزي هاي داخلي و بازنگري مديريت ، در جهت بهبود مستمر ، متناسب باکارايي سيستم به اينجانب ارائه مي نمايد .